Официален сайт на Община Шабла
Парламентарни избори 2017
Дата: 28 април 2017, петък | 05:21  


Общината


Общински съвет


Общинска администрация


Икономическо развитие


Профил на купувача


Социални дейности и здравно обслужване


Наука и образование, култура и спорт


Търгове и конкурси


Комуникации


Контакти
ОБЩИНА ШАБЛА Ви уведомява, че от 01.06.2015 година е с нова обслужваща банка, за повече информация тук
  Услуги
 

Бюджет, финанси и общинска собственост. Заявлениe за ползване на общински мери и пасища по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ


Правно основание: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи
Необходими документи:
• Заявление по образец, одобрен със Заповед № РД-46-214/ 23. 02.

 ОщеИкономическо развитие и Екология. Декларация по чл. 117 от ЗМДТ във връзка с чл. 175 от ЗВМД за притежаване на куче


Правно основание: Закон за местните данъци и такси, Закон за ветеринарномедицинската дейност, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шабла, Наредба за отглеждането на кучета и за овладяването на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Шабла

Необходими документи:  Декларация по образец

Такса: 5 лв. /година

.

 Още


Икономическо развитие и Екология. Уведомление по чл. 9 от Наредбата за отглеждане на кучета и за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Шабла


Необходими документи: уведомление по образец

Правно основание: Наредба за отглеждането на кучетата и за овладяването на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Шабла /смърт, промяна на местоживеене или продажба/

Такса: няма

 Икономическо развитие и Екология. Издаване на Карта за безплатно паркиране на места, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания


Правно основание: Закон за движение по пътищата

Необходими документи: Заявление за издаване на Карта за безплатно паркиране на места, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания, копие от решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност /респективно ограничена възможност за социална адаптация при децата/ над 71 % вселдствие сърдечни, белодробни, зрителни заболявания или над 50% при заболяване на опорно-двигателния апарат/сверява се с оригинала при подаване на документите/; копие от лична карта/за децата копие от удостоверение за раждане и копие от личната карта на родител/сверява се с оригинала при подаване на документите/; актуална цветна снимка; копие от нотариално заверено пълномощно и копие на личната карта на упълномощеното лице, в случай, че заявлението не се подава от лицето с увреждания /за децата от негов родител/ /сверява се с оригиналите при подаване на документите/

Срок за изпълнение: 20 дни от датата на подаване на заявлението

Срок за валидност: 3 години, но не повече от срока на експертизата на ТЕЛК/НЕЛК.

Такса за услугата: няма

.

 Още


ТАБЛИЦА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ КЪМ ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ” В ОБЩИНА ШАБЛА


[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
56 записи в 12 страници »
 
 

Няма открити записи !