Официален сайт на Община Шабла
Парламентарни избори 2017
Дата: 28 април 2017, петък | 05:27  


Общината


Общински съвет


Общинска администрация


Икономическо развитие


Профил на купувача


Социални дейности и здравно обслужване


Наука и образование, култура и спорт


Търгове и конкурси


Комуникации


Контакти
ОБЩИНА ШАБЛА Ви уведомява, че от 01.06.2015 година е с нова обслужваща банка, за повече информация тук
  Същност и функции
 
Същност и функции

Общински съвет
________________________________________


Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран пряко от жителите на общината, който определя политиката за нейното изграждане и развитие.
________________________________________1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с мнозинство от 7 общински съветници; /повече от половината от общия брой общински съветници/.
2. Одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината с мнозинство от 7 общински съветници;
3. Избира и освобождава председателя на Общинския съвет с мнозинство от 7 общински съветници.
4. Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината общински съветници.
5. Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол ио приема и изменя отчета за изпълнението му с мнозинство от 7 общински съветници.
6. Определя размера на местните такси и цените на услуги с мнозинство от 7 общински съветници.
7. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства с мнозинство от 7 общински съветници.
8. Приема решения са създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в тях с мнозинство от 7 общински съветници.
9. Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон, с мнозинство от 7 общински съветници.
10. Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове  техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията с мнозинство повече от половината общински съветници.
11. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината с мнозинство повече от половината общински съветници.
12. Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура с мнозинство повече от половината общински съветници.
13. Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество с мнозинство повече от половината общински съветници.
14. Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридичски лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях с мнозинство повече от половината общински съветници.
15. Създава кметства при условия и по ред, определени със закон, с мнозинство от 7 съветници.
16. Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината с мнозинство от 7 общински съветници.
17. Приема решения за именуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курортни и курортни местности и други обекти с общинско значение с мнозинство повече от половината общински съветници.
18. Обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината общински съветници.
19. Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпросите от своята компетентност с мнозинство от 7 общински съветници.
20. Одобрява символ и печат на общината с мнозинство повече от половината общински съветници.
21. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани с мнозинство повече от половината общински съветници.
22. Взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца с мнозинство от 7 общински съветници.
23. Взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца с мнозинство от 9 общински съветници; /повече от 2/3 от общия брой общински съветници/.
24. Взема решения за предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на общината, или кметовете на кметство при трайна невъзможност или при системно неизпълнение на функциите сио за повече от три месеца с мнозинство от 9 общински съветници;
(2) Общинският съвет може да избере обществен посредник с мнозинство от 9 общински съветници;
(3) В случаите по ал.2 общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство от 7 общински съветници;
(4) Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.
(5) В изпълнение на своите правомощия общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси от местно значение.
(6) По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.

 
 

Няма открити записи !