Официален сайт на Община Шабла
Парламентарни избори 2017
Дата: 28 април 2017, петък | 05:20  


Общината


Общински съвет


Общинска администрация


Икономическо развитие


Профил на купувача


Социални дейности и здравно обслужване


Наука и образование, култура и спорт


Търгове и конкурси


Комуникации


Контакти
ОБЩИНА ШАБЛА Ви уведомява, че от 01.06.2015 година е с нова обслужваща банка, за повече информация тук
  Население
 
Население

Населението на община Шабла наброява 5620 души към месец септември 2009 г. и тя е една от най-малките в Добричка област.
Тенденцията в демографското развитие на общината е в посока на намаление на населението още от средата на 50-те години на 20 в., която продължава и понастоящем. Центърът на общината – град Шабла се характеризира с нарастване на населението до 1985 г., последвано от период на намаление (1985-2000 г.) и стабилизиране след този период на около 4 хил.д.
Селското население на общината е с непрекъсната тенденция на намаление за периода 1956-2008 г. През последните години се наблюдава забавяне на интензитета на отрицателният прираст. Всички села в общината са с отрицателен прираст на населението.
В град Шабла е съсредоточено 69 % (3895 д.) от населението на общината. През последните години измененията в броя на населението на града са несъществени. Селското население е съсредоточено в 15 села, които по броя на населението си са много малки (до 200 жители) и малки (от 200 до 1000 жители). В малките села – Дуранкулак и Крапец, е съсредоточено 40 % от селското население на общината. В останалите 13 много малки селища с население до 200 д., (от които 8 бр. са с население до 100 д.) живеят общо 1027 д. или 60 % от селското население. Кметствата в общината са четири: Дуранкулак, Крапец, Ваклино и Граничар.
Измененията в броя на населението на общината са свързани с възрастовата структура. Разпределението на населението на община Шабла по възрастови групи е по-неблагоприятно в сравнение със средните стойности на показателя за областта, района и страната.  Очертава се постепенно намаление на броят и делът на младите хора под 15 г. Контингентите от 15 до 64 г. намаляват като абсолютен брой но запазват относителния си дял от общото население. Възрастните хора на 65 и повече години нарастват като относителен дял, но намаляват като абсолютен брой. По населени места се очертават някои различия във възрастовия състав на населението. Град Шабла е с влошена възрастова структура, но процесът на застаряване на населението не така задълбочен, както при селското население. Делът на лицата в град Шабла във възрастовата група 15-64 г., която е основен източник на работна сила е  близък, но малко под средната стойност за областта и страната. Делът на възрастните хора в гр. Шабла  е по-висок от стойността на показателя за страната и областта. Селското население на общината е силно застаряло, т.е. всяко трето лице. В селищата с население до 100 д. структурата на населението се състои основно от възрастни хора и контингенти от 15 до 64 г. Тази структура е повлияна от неблагоприятните демографски процеси – миграция и отрицателно естествено възпроизводство.
Структурата на населението по пол на община Шабла е взаимосвързана с възрастовата структура. Съотношението между мъжете и жените показва превес на жените - на 100 мъже се падат 106 жени (средно за област Добрич – 104, за Р България - 106). Ситуацията за градското и селското население на общината също се характеризира с превес на жените, съответно 105 и 108 жени на 100 мъже. 
Естественото движение е един от основните компоненти, оказващи влияние на динамиката на населението и неговата структура по възраст. Коефициентът на раждаемост (живородени деца на 1000 д. от населението)  е под средния за областта и страната. Смъртността е с по-високи от раждаемостта стойности. През последните 5 години общата смъртност е в границите 15,7-20.0 ‰, а детската смъртност за периода е “нулева”, т.е. няма регистрирани умирания на деца до 1 г. възраст. Естественият прираст на населението е отрицателен.
Демографските процеси в общината са неблагоприятни по отношение на неговото възпроизводство. Формираните структури и протичащите демографски процеси оказват влияние както върху настоящата ситуация, така също и върху развитието на населението в перспектива.
Разпределението на населението на общ. Шабла по етническа група по данни от преброяванията показва, че от българската етническа група се е самоопределило 92,1% от общото население на общината (2001 г.), от турската етническа група – 0,6%, от ромската – 5,1%. Наблюдава се абсолютно намаление на общото население, в т.ч. и по отделни етноси с изключение на ромския, където е регистрирано неголямо нарастване като абсолютен брой и относителен дял. Основно вероизповедание е източно-православното християнство, което обхваща 98% от общото население на общината.
Тенденциите в демографското развитие на община Шабла през последните 5 години са: постепенно намаление на населението, по-слабо изразено след 2000 г., колебливост в механичния прираст, отрицателен естествен прираст, влошаване на възрастовата структура, повишаване на образователното равнище на населението на общината.
Основните приоритети в демографското развитие на общината следва да бъдат насочени към стабилизиране и запазване на населението, ограничаване неблагоприятните тенденции в демографските процеси, предимно в естественото възпроизводство.

 
 

Няма открити записи !